Hem / Att Ordna Begravning / En mer miljövänlig begravning

En mer miljövänlig begravning

Att planera en begravning med hänsyn till miljön visar både omtanke om vår natur och ansvarstagande
för kommande generationer.
Det är lätt att tro att en miljövänligare begravning blir dyrare, men så behöver det inte vara. 
Titta gärna på våra exempel nedan. 

Dagens kistor är noga prövade för att klara kraven vid hantering och kremering. En kista av rent trä är mer miljövänlig eftersom den t.ex. kräver mindre energi vid kremation än en kista av spånskiva.
Vi erbjuder även kistor i miljövänlig biokomposit och FSC-märkta kistor (märket för ansvarsfullt skogsbruk).
De flesta av våra kistor är svensktillverkade.
Vid val av urna finns det flera miljövänliga alternativ. Allt från urnor i rent trä till urnor i ekologisk trämassa eller nedbrytbar potatisstärkelse. Det finns även FSC-märkta urnor.

När det kommer till blommor, så tänk gärna på vad som är i säsong för att undvika långa transporter. De florister vi samarbetar med är också duktiga på att göra personliga arrangemang med material från skog och mark.

Inför minnesstunden kan vi hjälpa till att hitta lokalproducerad och ekologisk mat, så långt det är möjligt.
Du kan också tänka på att hålla minnesstunden i närheten av kyrkan/kapellet, för att undvika onödiga transporter. 

Det är ännu inte riktigt utrett om det är jordbegravning eller kremation som är det mest miljövänliga alternativet, men båda formerna påverkar helt klart miljön.
Forskning pågår om alternativa begängelseformer, som vattenbegängelse och kompostering, men än så länge är det bara jordbegravning och kremering som är tillåten i svensk begravningslag.
Vid kremering är utsläppen relativt små och krematorieanläggningarna bedriver ett omfattande miljöarbete med bl. a rökgasrening. Sedan några år tillbaka är det obligatoriskt med metallåtervinning vid kremation. Metaller från både kroppen och kistan grävs inte längre ner på kyrkogården utan tas omhand och ersättningen från återvinningen går till Allmänna Arvsfonden.
Det som kan tala för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden. Kistan grävs ner så att minst en meter jord täcker locket och det är mycket liten risk för läckage ut i grundvattnet.

Transporterna av kista och urna är det som påverkar miljön mest. Ibland är detta svårt att påverka, men vi försöker samordna transporterna när det är praktiskt och etiskt möjligt. Generellt sett blir det färre transporter vid en jordbegravning än när kistan ska kremeras innan eller efter begravningsceremonin.
All vår personal som utför transporter har genomgått utbildning i EcoDriving. 

En gravsten tar naturligtvis en hel del energi att producera men ska å andra sidan pryda graven i minst 25 år.
Gravrättsinnehavaren kan, beroende på vilken gravplats som valts, leta upp en natursten som stenhuggeriet bearbetar. Skillnaden i kostnad jämfört med en ny gravsten är inte alltid så stor, men miljöbelastningen blir mindre. Det finns också gravplatser där ingen sten behövs, som minneslund och askgravlund.